ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

06/06/2024

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ณ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีนาย SUZUKI Shunichi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเกียรติยศในพิธีฯ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับสัมพันธไมตรีที่ยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่น รวมทั้งทรงชื่นชมและแสดงความสนพระทัยต่อโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ซึ่งยังคงได้รับการสืบสาน รักษา และต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นท้าทายของโลกในปัจจุบัน
Back to the list