ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567

08/06/2024

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำโดยนางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว อัครราชทูตที่ปรึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในจังหวัดโทจิกิและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ จังหวัดโทจิกิ ประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทย มีผู้เข้ารับบริการจำนวนประมาณ 104 คน โดยกลุ่ม Dek Thai Group ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดโทจิกิ ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ และกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) ได้มาร่วมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คนไทยในพื้นที่อีกด้วย

ในโอกาสนี้ นางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้พบหารือกับนาง NOHARA Emiko หัวหน้าศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้พบหารือกับกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดโทจิกิเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในพื้นที่ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการจัดกงสุลสัญจรต่อไปในอนาคต 
Back to the list