ข่าวกิจกรรม


การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “Update แผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ (ความเสียหายและบทเรียน)” จัดโดยกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ)

26/05/2024

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ตามเวลาญี่ปุ่น) กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) จัดกิจกรรมการบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “Update แผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ (ความเสียหายและบทเรียน)” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาสาสมัครและคนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ จังหวัดมิยากิ เป็นวิทยากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย ประมาณ 30 คน ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติในญี่ปุ่น และแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเบื้องต้น รวมทั้งบทเรียนจากเหตุแผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นว่า กรณีเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว ชาวไทยประสบปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ไม่สามารถฟังภาษาญี่ปุ่นที่หน่วยงานญี่ปุ่นประกาศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านระบบ Navigator ในขณะขับรถยนต์และผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนั้น หากชาวไทยที่อาศัยในญี่ปุ่นมีความรู้พื้นฐานคำศัพท์ญี่ปุ่นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน จะสามารถเข้าใจและเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้

ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษา/กงสุล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในการเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอให้ชาวไทยในญี่ปุ่นพิจารณาเก็บสำเนาเอกสารสำคัญประจำตัวไว้ใกล้ตัว เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวผู้พำนักในญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด) เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถพิจารณาออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document หรือ ETD) ให้ชาวไทยสามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับสูญหายหรือชำรุดได้ ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนไว้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินและสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และข้อมูลอื่นๆ ได้ตามรายละเอียด ดังนี้

 
1) คู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น) จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

2) ลงทะเบียนคนไทยในญี่ปุ่น

3) ชมข้อมูลการบรรยายย้อนหลังได้ที่
อบรมภัยพิบัติ ปี 2024 ช่วงบรรยาย
อบรมภัยพิบัติ ปี 2024 ช่วง Q&A


4) เอกสารประกอบการบรรยาย
Back to the list