ข่าวกิจกรรม


2013.06.23 22 มิถุนายน 2556กิจกรรมการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ”แม่และเด็ก” และ 23 มิถุนายน 2556การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2556 ณ จังหวัดโทจิกิ

02/07/2013

          เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ฝ่ายกงสุลร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) และเด็กไทยกรุ๊ป จังหวัดโทจิกิ จัดการอบรมอาสาสมัครคนไทยและคนไทยที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดโทจิกิ เกี่ยวกับงานของฝ่ายกงสุล และการให้บริการคนไทยในญี่ปุ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาและรู้จักตนเอง การสอนบุตรด้วยความเข้าใจ ให้ความรู้การเลี้ยงดูบุตรและการดูแลครอบครัว โดย TNJ ด้วย

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกงสุลและเพิ่มขีดความสามารถของอาสาสมัคร เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ ยังมีช่วง ถาม-ตอบ ข้อซักถามเกี่ยวกับงานนิติกรณ์ (มอบอำนาจ รับรองเอกสารต่างๆ) งานทะเบียนราษฎร (แจ้งเกิด - ตาย) งานทะเบียนครอบครัว (ทะเบียนสมรส-หย่า-บุตรบุญธรรม) หนังสือเดินทาง หนังสือสำคัญประจำตัว (ซี.ไอ.) ด้วย

          สำหรับกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว นางวีริน  ทาเคดะ ประธาน TNJ ได้บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลบุตรและการเสริมสร้างครอบครัวให้แข็งแรง อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กต่อไป

sanjon2013-5-1

sanjon2013-5-2     sanjon2013-5-3

sanjon2013-5-4     sanjon2013-5-5

 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจรที่ศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติประจำจังหวัดโทจิกิ โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ การให้คำปรึกษาในการดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่น โดยอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) การให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยนายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาชาวญี่ปุ่น และการให้คำปรึกษาปัญหาแรงงาน โดยสำนักงานแรงงาน  ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ มีคนไทยขอรับการบริการ จำนวน 110 คน


01     02

03     04

05    06

Back to the list