ข่าวกิจกรรม


2013.07.14 สถานเอกอัครราชทูตฯ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Open Campus ของมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

17/07/2013

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน Open Campus ของมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (Kanda University of International Studies) จังหวัดชิบะ ซึ่งจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ และทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เกาหลี สแปนิช ฯลฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเข้าเรียนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้สัมผัสบรรยากาศของสถานศึกษา   และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรม Global Festa ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งมีนักเรียนมัธยมปลายและผู้ปกครองให้ความสนใจและเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

ในงานนี้ ฝ่ายสารนิเทศ สถานเอกอัครรราชทูตฯ ได้จัดให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น สาธิตการแกะสลักผลไม้ไทย แสดงมวยไทย จัดแสดงและชิมขนมไทยนานาชนิด จัดกิจกรรมสอนร้อยพวงมาลัย การหัดเขียนชื่อภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรไทย นอกจากนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ยังได้แสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยด้วย

มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาเปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 13 ปี และได้ส่งเสริมการเรียนภาษาไทยโดยการจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเวทีให้นักศึกษาภาควิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ได้แสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย โดยได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 7 ครั้ง
Back to the list