ข่าวกิจกรรม


2013.07.26-27 ความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและฟาร์มจินไน 21

30/07/2013

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2556 เอกอัครราชทูต ธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้เดินทางไปดูงานการพัฒนาด้านเกษตรของมูลนิธิ Japan International Cooperation Foundation (JICF) ณ ฟาร์มจินไน 21 (Jinnai Farm 21) จังหวัดฮอกไกโด ตามคำเชิญของ รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ JICF

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมูลนิธิ JICF มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดย ดร. Ryoichi Jinnai ประธานมูลนิธิ JICF ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในหลายสาขา อาทิ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ฯลฯ ในการเยี่ยมชมฟาร์มจินไน 21 ครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับ ดร. Ryoichi Jinnai เรื่องการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการะหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและฟาร์มจินไน 21 โดยขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการส่งนักศึกษาในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอบรมและศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มจินไน 21 และโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการเลี้ยงวัวญี่ปุ่นพันธุ์ขนแดงซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่น

ฟาร์มจินไน 21 เป็นเสมือนศูนย์วิจัยการบริหารการเกษตรแบบธุรกิจและเป็นตัวอย่างการเกษตรก้าวหน้าของภาคเอกชนญี่ปุ่น ซึ่ง ดร. Ryoichi Jinnai เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาการปลูกพืชเมืองร้อนใน จ. ฮอกไกโด ซึ่งอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี พืชเมืองร้อนหลักที่นำมาปลูก ได้แก่ มะม่วงพันธุ์เออร์วิน (Irwin) และพันธุ์น้ำดอกไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูการเลี้ยงวัวญี่ปุ่นพันธุ์ขนแดง และเปิดอบรมด้านการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ

หลังการศึกษาดูงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมูลนิธิ JICF ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

   

   

   

  

jinnai1

jinnai2


Back to the list