ข่าวกิจกรรม


2013.08.02 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ UNESCO Biotechnology School in Asia ณ ม.โอซากา

06/08/2013

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดโครงการ UNESCO Biotechnology School in Asia ณ มหาวิทยาลัยโอซากา ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีสถาบันการศึกษาจาก 5 ประเทศเข้าร่วม คือ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย ในส่วนของประเทศไทย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เป็นผู้แทนร่วมกล่าวในพิธีเปิดด้วย

โครงการ UNESCO Biotechnology School in Asia จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เป็นส่วนหนึ่งของ Asian CORE Program โครงการวิจัยร่วมสาขาเทคโนโลยีชีวภาพระหว่าง International Center for Biotechnology แห่งมหาวิทยาลัยโอซากาและมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี 2521

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมการเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือระดับประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นต่อไป และขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น (MEXT) และมหาวิทยาลัยโอซากาสำหรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จากประเทศไทย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


    

   
Back to the list