ข่าวกิจกรรม


2013.08.03-30 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น

02/09/2013

      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-30 สิงหาคม 2556 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จัดอบรมหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพและหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากรจากการกระทรวงสาธารณสุข มีผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 38 คน แบ่งเป็นหลักสูตรนวดเท้า 17 คน และหลักสูตรนวดไทย 21 คนในการเข้ารับการฝึกอาชีพครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเข้ารับการฝึกการเจริญสมถะ-วิปัสสนา และปฏิบัติกิจกรรมของสงฆ์ควบคู่กันไปด้วย โดยวิทยากรสงฆ์จากวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และวัดปากน้ำญี่ปุ่น

     โครงการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการทูตเพื่อประชาชนเชิงรุกของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนไทยในญี่ปุ่นให้สามารถยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สามารถประกอบสัมมาอาชีพด้วยตนเอง และมีชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นด้วยความมีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวิชาการนวดแผนไทยให้เป็นที่รู้จัก และรักษาภาพลักษณ์ของการนวดแผนไทยให้เป็นวิชาชีพที่สุจริตและมีเกียรติ

     อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการนวดไทย สร้างผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการนวดไทยในญี่ปุ่นมาแล้ว 6 รุ่น ตั้งแต่ปี 2545

DSC_0398DSC_0397
DSC_0401DSC_0408
DSC_0419DSC_0451
DSC_0454DSC_0465

frontpage


     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2556 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น
DSC_1394DSC_1442
DSC_1421DSC_1426DSC_1502
DSC_1455DSC_1466
DSC_1474DSC_1515

frontfinal

     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการนวดเท้าและการนวดไทย ภายใต้โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2556 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

 

 

 
Back to the list