ข่าวกิจกรรม


2013.09.17การบรรยายพิเศษ กฎหมายไทยใกล้ตัว และ ความรู้สู้ภัยพิบัติ

17/09/2013

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษที่หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ กฎหมายไทยใกล้ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอัยการสูงสุดจากประเทศไทย นำโดยนายสัตยา อรุณาธารี รองอัยการสูงสุด และในภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ ความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ นำโดย รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ให้ความรู้และข้อแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว จำนวนกว่า 220 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น อาสาสมัครคนไทย ตลอดจนคนไทยทั่วไป

ในการบรรยาย กฎหมายไทยใกล้ตัว คณะอัยการสูงสุดได้เปิดโอกาสให้คนไทยซักถามเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายของไทยที่คนไทยในญี่ปุ่นประสบเจอ โดยข้อซักถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทะเบียนครอบครัว ทะเบียนราษฎร์ การรับบุตรบุญธรรม การถือครองทรัพย์สินของคนต่างชาติ ในประเทศไทย และการเกณฑ์ทหาร นอกจากนี้ ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลให้คำปรึกษาด้านการจัดเตรียมเอกสารในการทำนิติกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแก่คนไทยที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษนี้ด้วย

0102
0304
0506

สำหรับภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ข้อมูลการทำนายความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิ และการเตรียมความพร้อมก่อนภัยพิบัติ ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศในภาวะวิกฤต การขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์และการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการจัดการกับความเครียดเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติ และความรู้เกี่ยวกับที่พักฉุกเฉิน บ้านพักชั่วคราว และการฟื้นฟูที่พักอาศัยภายหลังภัยพิบัติ

จากประสบการณ์และบทเรียนจากการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือเมื่อมีภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมีความตื่นตัว และตระหนักอยู่เสมอว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผ่นดินไหวและสึนามิ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมจึงมีความจำเป็นเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

090B
0C0A
0E
07

การจัดบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนในเชิงรุก ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ สำหรับการบรรยายพิเศษ ความรู้สู้ภัยพิบัติ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดยามานาชิครั้งที่ 2 ที่จังหวัดไซตามะ และครั้งที่ 3 ที่กรุงโตเกียว โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ)
Back to the list