ข่าวกิจกรรม


2013.09.18กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษายะงุโมะได ครั้งที่ 2

27/09/2013

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมศึกษายะงุโมะได เมืองโชฟุ กรุงโตเกียว เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาหารของโรงเรียน ในโอกาสนี้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

อัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียนชั้น ป.5 /1 และให้นักเรียนได้ทดลองรำวงร่วมกัน หลังจากนั้น ได้ร่วมรับประทานอาหารไทยในห้องเรียน โดยนักเรียนหลายคนชื่นชอบรสชาติอาหารไทย ทั้งนี้ โรงเรียนประถมศึกษายะงุโมะไดได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศต่างๆ ผ่านวัฒนธรรมอาหารเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความร่วมมือจัดเตรียมรายการอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวัน นอกจากนี้ รายการวิทยุ Chofu FM ได้สัมภาษณ์อัครราชทูตฯ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย
Back to the list