ข่าวกิจกรรม


2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

08/10/2013

       สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งสื่อมวลชนไทย ได้แก่ ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 9 อสมท. นิตยสารคู่สร้างคู่สม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชนเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2556 ภายใต้โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนไทยได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยในการเตรียมตัวเดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นภายใต้มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคของญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ผ่านเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – เซนได ซึ่งบริษัทการบินไทยกำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้อีกด้วย

0102

      ในการนี้ นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวังจากโครงการ รวมทั้งบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลและคุ้มครองคนไทย รวมทั้งแนวทางการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในญี่ปุ่น นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานแรงงานไทยในญี่ปุ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงโตเกียว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานและการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

0304

เยือนสำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

05รับฟังและซักถามข้อมูลจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

      คณะฯ ได้หารือกับเยือนหน่วยงานราชการญี่ปุ่นหลายแห่ง อาทิเช่น สำนักงานท่องเที่ยว (Japan Tourism Agency) กระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น กระทรวงยุติธรรม เพื่อรับฟังและซักถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น รวมทั้งนโยบายการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวไทย 15 วัน และแนวทางการร่วมมือกับไทยในการดูแลคุ้มครองคนไทย และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองหลังการยกเลิกการตรวจลงตรา เป็นต้น

0807

เยี่ยมชมบริษัท Tsuda Industrial จำกัด และสัมภาษณ์ผู้ฝึกงานชาวไทย

09

รองอธิบดีกรมการกงสุุลมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่จาก IM Japan

      นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมบริษัท Tsuda Industrial จำกัด และรับฟังการบรรยายสรุปจากองค์กร IM Japan (International Manpower Development Organization, Japan) ซึ่งรับผู้ฝึกงานจากต่างประเทศเข้าทำงานในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่น และศึกษาดูงาน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ฝึกงานชาวไทย ณ บริษัท Tsuda Industrial จำกัด โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

1014
2018
2122

    เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมิยากิ และนายกเทศมนตรีเมืองเซนได

       ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน คณะฯ ได้เยือนจังหวัดมิยากิ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อปี 2554 เพื่อศึกษาแนวทางของเมืองเซนไดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเปิดเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – เซนได ต่อไปในอนาคต

27เยี่ยมผู้ประกอบการชาวไทย28เยี่ยมผู้ประกอบการชาวไทย

29

ศึกษาดูงานกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนางาโนะ

30

 ศึกษาดูงานกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนางาโนะ


Back to the list