ข่าวกิจกรรม


2013.10.09 COOL Japan! through Diplomat’s Eyes 2013

11/10/2013

   เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต พร้อมภริยา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย 16th Annual: “COOL Japan through Diplomats’ Eyes 2013” โดยมีเจ้าหญิงทาคามาโดะ ประธานกิตติศักดิ์ของคณะกรรมการจัดนิทรรศการเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล

1112
78

   คณะกรรมการจัดงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเรื่อยมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แต่ละปีจะกำหนดหัวข้อกิจกรรมแตกต่างกัน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้แทนคณะทูตประเทศต่างๆ ที่มีสำนักงานประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกปี จนกลายมาเป็นสะพานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ อย่างใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

45
313

   สำหรับปีนี้ หัวข้อ “COOL Japan through Diplomats’ Eyes 2013” มีนักการทูตและบุคคลในครอบครัวคณะทูตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 53 คนจาก 33 ประเทศ ทั้งนี้ นางสาวธัญมน อินทะชัย เลขานุการโท ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและมีภาพถ่ายแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย
Back to the list