ข่าวกิจกรรม


2013.12.10 อัครราชทูตบรรยายสรุปเรื่อง “สภาพสังคม วัฒนธรรม การปกครอง และระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น” แก่คณะกรุงเทพมหานคร

12/12/2013

    เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้บรรยายสรุปเรื่อง “สภาพสังคม วัฒนธรรม การปกครอง และระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น” ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ให้แก่คณะกรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน นำโดยนางสาวสุวรรนี ภู่สุวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านการให้คำปรึกษา) สำนักงานกฎหมายและคดี ซึ่งไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านกฎหมายในการบริหารจัดการเมืองระดับมหานคร ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2556 ณ ประเทศญี่ปุ่น

    อัครราชทูตได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต ลักษณะนิสัย และวิธีคิดของชาวญี่ปุ่น รวมทั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งล้วนมีส่วนหล่อหลอมให้ชาวญี่ปุ่นมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ญี่ปุ่นมีความแข็งแกร่งอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ในขณะที่อัครราชทูตที่ปรึกษาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นอันแน่นแฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ และย้ำถึงความสำคัญของการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในญี่ปุ่น มิให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ซึ่งคณะฯ ให้ความสนใจฟังเป็นอย่างดี รวมทั้งตั้งคำถามถึงมุมมองของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อชาวไทย

24
35
6

Back to the list