ข่าวกิจกรรม


2014.01.10 Kamenori Forum 2014

16/01/2014

    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วม Kamenori Forum 2014 ณ โรงแรม Arcadia Ichigaya กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Kamenori Foundation มูลนิธิด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธ รรมระหว่างประเทศ และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ ภายในงาน นักเรียนชาวญี่ปุ่นและต่างชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประจำปี 2556

    โดยในส่วนของประเทศไทย น.ส. ณัฐริกา สุระกำแหง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย ได้เดินทางมาศึกษาที่โรงเรียน Hokkaido Sapporo Intercultural and Technological High School จ.ฮอกไกโด ระหว่างเดือนมีนาคม 2556 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557 และ น.ส. Chiharu Sugawara นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเมืองเซนได จ.มิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 - เดือนมีนาคม 2556

   นอกจากนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัล Kamenori Awards ให้แก่องค์กรอิสระที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมแก่ประเทศในเอเชียทั้งสิ้น 10 รางวัล

Kamenori01Kamenori02
Kamenori03Kamenori04

Back to the list