ข่าวกิจกรรม


2014.04.21 อัครราชทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมบรรยายให้แก่คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23/04/2014

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งเดินทางมาขอรับฟังบรรยายเรื่อง Smart City ของญี่ปุ่น ภายใต้หลักสูตรอาเซียนศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โครงการ ASEAN Community Studies Group (ACSG) โดยมีนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อดังกล่าวใหัแก่คณะ

0102
0304

05

 

 
Back to the list