ข่าวกิจกรรม


2014.04.28 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

02/05/2014

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับนางสาว บัณฑรโฉม แก้วสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคณะ พร้อมทั้งบรรยายสรุป หัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการของสถานเอกอัครราชทูต” ณ สถานเอกอัครราชทูต    ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการการประชุมและติดตามการปฏิบัติงานในเชิงลึกของกลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ณ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557

photo_5.1_Custom
Back to the list