ข่าวกิจกรรม


2014.04.21 อัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด

23/04/2014

      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้รับเชิญจากกลุ่มผู้แทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮอกไกโดในกรุงโตเกียว ให้บรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด ณ โรงแรม Monterey Hanzoumon

img_6628

      อัครราชทูตฯ กล่าวว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในหลายด้านมีส่วนทำให้ไทยมีทัศนคติที่ดีต่อญี่ปุ่น ทั้งมิตรภาพในระดับราชวงศ์และในระดับประชาชน ความสัมพันธ์ด้านการค้า รวมทั้งในฐานะเพื่อนแท้ยามยากดังเห็นได้จากช่วงที่ทั้งสองต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือนฮอกไกโดมากขึ้น นอกจากฮอกไกโดจะประชาสัมพันธ์จุดขายของตนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นหลายๆ ด้านประกอบด้วย เช่น ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต่างกันไปตามวัย วัฒนธรรมอาหาร และการจับจ่ายซื้อของของชาวไทย ค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพุทธ เป็นต้น


Back to the list