ข่าวกิจกรรม


2014.05.23 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล Nikkei Asia Prizes ครั้งที่ 19

24/05/2014

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อแสดงความยินดีกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Nikkei Asia Prizes ครั้งที่ 19 ในสาขาวัฒนธรรมและชุมชน (Culture and Community) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่ง ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว

รางวัล Nikkei Asia Prizes จัดตั้งขึ้นในปี 2539 เพื่อเชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 3) วัฒนธรรมและชุมชน โดยที่ผ่านมา เคยมีคนไทยได้รับรางวัลนี้เพียง 4 คน ได้แก่ นายศุภชัย พานิชภักดิ์/นายภิญโญ สุวรรณคีรี (2543) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ (2547) และนายมีชัย วีระไวทยะ (2550)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. 2515 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเขา โดยโครงการพัฒนาดอยตุงได้ยกระดับชีวิตของชาวบ้านประมาณ 10,000 คนซึ่งจากเดิมประทังชีวิตด้วยการปลูกพืชเสพติด มาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ส่งเสริมศักยภาพชุมชน และในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบ้านซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย จนโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ความสำเร็จของโครงการได้กลายมาเป็นต้นแบบทั่วประเทศ รวมทั้งในเมียนมาร์ อินโดนีเซีย และอัฟกานิสถาน

324
1
5
DSC_0384DSC_0392
DSC_0412DSC_0409
Back to the list