ข่าวกิจกรรม


2014.06.20 เอกอัครราชทูตเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น

24/06/2014

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทย หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2557 ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 ราย

ปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการฯ หลักสูตรการนวดเท้าและนวดไทยเพื่อสุขภาพ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น มาแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 38 ราย

สำหรับปีงบประมาณ 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดจัดโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนไทยในญี่ปุ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถนำความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพด้านอาหารไทยให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานและหลักวิชาการ

IMG_0359IMG_0345
IMG_0365IMG_0418
IMG_0420IMG_0371
Back to the list