ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Shinjoushiritsu Meirin เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

12/11/2015

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน ชินโจวชิริซึเมอิริง จ.ยามากาตะ จำนวน 6 คน

ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยนักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และได้มีการตอบ-ถามคำถามต่างๆ กับทางเจ้าหน้าที่สถานทูตในหลายประเด็น อาทิ อาหารไทย ศาสนาพุทธ การท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
Back to the list