ข่าวกิจกรรม


การบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยอุตสากรรมโตเกียว

19/01/2015

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ ที่ปรึกษา บรรยายพิเศษในวิชาเรียน ประวัติศาสตร์และชนเผ่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมโตเกียว วิทยาเขตโอคายามะ โดยนายสิทธิกรได้อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และสถานการณ์การเมืองไทย โดยรวมถึงกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต และความช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานระหว่างสองประเทศ

cimg4060cimg4061
cimg4062cimg4065
Back to the list