ข่าวกิจกรรม


โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

14/03/2015

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) จัดโครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนไทยในญี่ปุ่นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และการใช้งานโซเชียลมีเดียในอินเตอร์เน็ต Facebook การใช้โปรแกรม Line รวมทั้งจรรยาบรรณ มารยาทและอันตรายในการใช้โซเชียลมีเดีย

20150318
Back to the list