ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

23/03/2015

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ โดย พลเอกสุรศักดิ์ฯ ได้กล่าวขอบคุณที่ฝ่ายญี่ปุ่นช่วยจัดโครงการฝึกอบรมการทำงานที่ทำให้แรงงานไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ฝึกงานภายใต้โครงการฝึกอบรมการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง  นอกจากนี้ พลเอกสุรศักดิ์ฯ แสดงความคาดหวังว่าประเทศไทยจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของรัฐบาลญี่ปุ่นในด้านความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งยังกล่าวเชิญนาย Shiozaki ไปเยือนประเทศไทยในโอกาสที่สะดวกอีกด้วย

img_6350img_6351
img_6352
Back to the list