ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

03/04/2015

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเทะสึเกะ คิตะยามา ประธานสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น และประธานสมาคมไทย - ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น และสมาคมไทย - ญี่ปุ่น ในการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีในด้าน การค้าการลงทุน สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างกันอีกด้วย

img_6599img_6601
Back to the list