ข่าวกิจกรรม


งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา

26/04/2015

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เป็นประธานในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เม.ย. 58 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในงาน ได้มีการฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนานัปการ รวมถึงได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในมิติต่างๆ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการและคู่สมรส เจ้าหน้าที่ และชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

dsc_0225dsc_0229
dsc_0208dsc_0231
dsc_0244dsc_0248
Back to the list