ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมต้นเรียวโกขุเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

30/04/2015

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมต้นเรียวโกขุ จำนวน 5 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยในภาพรวม โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับในประเด็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น มุมมองของคนไทยต่อประเทศญี่ปุ่น และความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
Back to the list