ข่าวกิจกรรม


ออท.เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

07/05/2015

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งข้าราชการ  สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

001

001

001

001

001

001
Back to the list