ข่าวกิจกรรม


นักศึกษามหาวิทยาลัยวาเซดะเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

06/07/2015

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58 ศ. Sadaharu Kataoka ประจำคณะ International Research and Education แห่งมหาวิทยาลัย Waseda ได้นำคณะนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าพบ ออท. เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของนักการทูตและการดำเนินนโยบายต่างประเทศ

โอกาสนี้ ออท. ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในภาพรวม โดยเน้นถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในทุกมิติ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงประชาคมอาเซียนภายใต้สามเสาหลัก ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในสิ้นปีนี้ ขณะเดียวกัน ออท. ได้กล่าวถึงการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ ของญี่ปุ่น เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ Abenomics และการส่งเสริมความมั่นคงด้วยความพยายามในการผ่านร่างกฎหมายความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันยังเป็นประเด็นที่มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในรัฐสภาญี่ปุ่น

img_1966
Back to the list