ข่าวกิจกรรม


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

10/09/2015

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริโภคข้าวและสร้างนวัตกรรมของข้าวไทยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ร่วมกับกรมการค้าภายใน ในโอกาสที่คณะได้เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2558 นอกจากนี้ คณะได้เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น จากนายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก เรื่องสถานการณ์ข้าวไทยในญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยในตลาดญี่ปุ่นและแนวทางการส่งเสริมข้าวไทยในตลาดญี่ปุ่น  จากนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการเกษตร และนายชัยรัตน์ เลียงขจรเกียรติ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์

img_4069img_4072
img_4074img_4078

 

 
Back to the list