ข่าวกิจกรรม


อุปทูตบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยโททโทริ

26/11/2014

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต ได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยในหัวข้อเรื่อง “Thailand-Japan, Strategic Partners for the Future” ภายใต้โครงการ Summit Lecture ซึ่งมหาวิทยาลัยโททโทริได้จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นานาชาติของกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT) ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี การบรรยาย Summit Lecture นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 และเป็นครั้งแรกที่ผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศเอเชียได้เดินทางไปบรรยายแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยโททโทริ ทั้งนี้ อุปทูตได้หารือกับนายเรียวตะ เทชิมะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโททโทริและคณาจารย์ และพบกับนักศึกษาไทย โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยโททโทริกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี


img_8207  img_8215

img_8220  img_8242

img_8247  img_8287
Back to the list