ข่าวกิจกรรม


พิธีสักการะและถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

23/10/2014

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต นำคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่น และผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนาโงยะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ วัดนิตไทยจิ เมืองนาโงยา จังหวัดไอจิ

วัดนิตไทยจิ หรือวัดไทยญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปให้กับพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 โดยได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถูป
Back to the list