ข่าวกิจกรรม


การประกวดแกะสลักไทย ครั้งที่ 6

20/10/2014

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายนาโอชิ มุไร รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโงยา ได้เข้าร่วมงานและอ่านสาส์นแสดงความยินดีจากนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ในการจัดงานในพิธีเปิดการประกวดแกะสลักไทย ครั้งที่ 6 ณ ห้างสรรพสินค้า Oasis 21 เมืองนาโงยา จัดโดย Japan Thai Carving Association ภายในงาน แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแกะสลักสบู่ และการแกะสลักผลไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 21 คน และ 16 คน ตามลำดับ

p1020235  p1020238

p1020242  p1020245
Back to the list