ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมญี่ปุ่น-ไทยเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

03/02/2010

        เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 นาย Kenichi Suematsu ประธานสมาคมญี่ปุ่น-ไทย (Japan-Thailand Association :JTA) พร้อมด้วยกรรมการสมาคม ประกอบด้วย นาย Sennosuke Yoshida, Director General นาย Horoshi Ono, Managing Director และนาย Yoshohiko Kuramochi, Secretary General เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

         ประธาน JTA กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตที่ให้โอกาสทางคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ และกล่าวว่า สมาคมในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นสมาคมเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม JTA จึงต้องการให้กิจกรรมของสมาคมให้โอกาสแก่สาธารณชนทั่วไปในญี่ปุ่นเข้าร่วมได้และรับรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของไทยให้ดีขึ้น กิจกรรมของ JTA จึงเน้นเรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทยในด้านสังคมและวัฒนธรรม นอกเหนือจากประเด็นทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเชิญเอกอัครราชทูตเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคม เพื่อขอรับคำแนะนำจากเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

0102

        ทางกรรมการ JTA รายงานความเป็นมาและสรุปกิจกรรมของ JTA ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการจัดทำหนังสือวิชาการเกี่ยวกับประเทศไทยเผยแพร่แก่สาธารณชนญี่ปุ่นและสถานศึกษาในญี่ปุ่น การจัดสัมมนาเกี่ยวกับประเทศไทย กิจกรรมร่วมระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และ JTA เป็นต้น และกิจกรรมใหม่ที่ JTA ดำเนินการ ได้แก่ การสร้างห้องสมุดที่สำนักงาน JTA ซึ่งรวมรวมเอกสารและภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในอดีตจำนวนมาก และการจัดส่งหนังสือประกอบการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้แก่สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โดย JTA จัดส่งหนังสือให้แก่สถาบันราชภัฎเป็นแห่งแรกจำนวน 300 เล่ม เป็นต้น

         เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึง ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นดำเนินมาด้วยดีมาโดยตลอด มีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ราบรื่น จึงควรขยายความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ขอบคุณ JTA ที่ให้การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของ JTA รวมทั้งยินดีเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ JTA

         อนึ่ง JTA เป็นสมาคมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ 2470 มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจและสาธารณชนญี่ปุ่นที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน

all
Back to the list