ข่าวกิจกรรม


ออท. ร่วมงานสัมมนา JSPS-NRCT International Symposium 2010

10/03/2010

ออท. ร่วมงานสัมมนา JSPS-NRCT International Symposium 2010

“Productivity techniques and effective utilization of aquatic animal resources to the new century-VI”

ณ. Tokyo University of Marine Science and Technology วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553


jsps_10march2010-2jsps_10march2010-3

                          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วย อัคราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ร่วมพิธีเปิด สัมมนา JSPS-NRCT International Symposium 2010 - “Productivity techniques and effective utilization of aquatic animal resources to the new century-VI” ณ. Tokyo University of Marine Science and Technology เขตชินากาวา กรุงโตเกียว  ในโอกาสครบรอบ 10 ปีการดำเนินโครงการร่วมมือด้านประมงกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การสัมมนามีการเสนอผลงานฯ จากความร่วมมือทางวิชาการในด้าน Bio-technology, Food Processing, Fishing Technology and Aquaculture โดยนักวิชาการจากประเทศไทยและญี่ปุ่น ประมาณ 30 คน

jsps_10march2010-5jsps_10march2010-4

                          ในการนี้ เอกอัครราชทูต ได้พบหารือกับ Dr.  Masaji Matsuyama ของมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร รวมถึงผู้แทนของ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ถึงความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากร งานวิจัยด้านประมง และด้านอื่นๆ ระหว่างนักวิจัยจากญี่ปุ่น และประเทศไทย ความร่วมมือลักษณะดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนานักวิชาการ และการประมงของประเทศไทย และหากสามารถผลักดันการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง โดยความร่วมมือในระยะต่อไปภายใต้การสนับสนุนของ JSPS เป็นความร่วมมือเกี่ยวกับ Development of New Bio-technology for Aquaculture and Risk Management of Aquaculture Product.
    

jsps_10march2010-6

Back to the list