ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมือง Saitama และบรรยายในการประชุมของสมาคมมิตรภาพไซตามะ – ไทย

23/06/2010

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hayato Shimizu นายกเทศมนตรีเมือง Saitama และหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่างเมือง Saitama และประเทศไทย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือชาวไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัด Saitama
Back to the list