ข่าวกิจกรรม


ALFS บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย

22/11/2010

Donation1

                    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ รับมอบเช็คมูลค่า 300,000 เยน จากนาง Hanayo Kato กรรมการบริหารสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของ ALFS เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
Back to the list