ข่าวกิจกรรม


Lady Friends of Thailand Fellowship

18/08/2011

               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ภริยาชาวญี่ปุ่นที่เคยพำนักอยู่ในประเทศไทยจำนวน 17 คน และได้เสนอให้ก่อตั้งกลุ่มสตรีเพื่อนไทย 「Lady Friends of Thailand Fellowship」

08.05lady-001

08.05lady-002     08.05lady-003

08.05lady-002     08.05lady-003

08.05lady-002     08.05lady-003

08.05lady-002     08.05lady-003
Back to the list