ข่าวกิจกรรม


จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ

13/09/2014

จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) และสำนักงานอัยการสูงสุด จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับงานด้านสัญชาติ นิติกรณ์ กฎหมาย และสิทธิต่างๆ ของคนไทย และวิธีการอาศัยอยู่ต่างประเทศอย่างมีความสุข ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ตอบคำถามและไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆ เช่น การถือ 2 สัญชาติ การเกณฑ์ทหาร การถือครองที่ดินและทรัพย์สิน เป็นต้น  ในการบรรยายเรื่องความรู้สู้ภัยพิบัติ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจต่อการเตรียมความพร้อมต่อการเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะการเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ทั้งนี้ การบรรยายได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก
Back to the list