ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยจำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

24/09/2014

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยจำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557 หลักสูตรช่างฝืมืออาหารไทย จำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน โดยได้รับความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการอบรมและสถานที่จากสถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในประเทศญี่ปุ่น ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นของการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้แก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อก่อประโยชน์ต่อการประกอบสัมมาชีพ และการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทย ตลอดจนเพื่อเผยแพร่อาหารไทยและยกระดับฝีมือการทำอาหารไทยให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ


Back to the list