ข่าวกิจกรรม


2014.08.07 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาโครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการนวดไทย

08/08/2014

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการนวดไทยในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต โดยมีทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และนางสาวสุวภรณ์ แนวจำปา หัวหน้ากลุ่มสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายประมาณ 60 คน

วิทยากรฯ ได้อธิบายถึงนโยบายของรัฐในการส่งเสริมสถานประกอบการนวดไทยในต่างประเทศและประเทศญี่ปุ่นให้ได้มาตรฐาน และการจัดทำและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการนวดแผนไทยในต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ชาวต่างชาติมีความมั่นใจในการใช้บริการสถานประกอบการนวดไทยที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย ว่ามีมาตรฐานการให้บริการและการนวดไทยที่ได้มาตรฐาน จากนั้นนางสาวธิติภรณ์ อินทุภูติ และนายธนาทรัพย์ ลาวิชัย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนวดไทยในญี่ปุ่น ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องประสบการณ์และข้อคิดในการประกอบธุรกิจนวดไทยในญี่ปุ่น และได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม ในตอนท้ายได้มีการตั้งกลุ่มภายใต้ชื่อ “สมาคมนวดไทยในญี่ปุ่น” เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มผู้ประกอบการนวดไทยในญี่ปุ่นต่อไป

DSC_0081DSC_0091
DSC_0094DSC_0112
DSC_0120DSC_0123
DSC_0125DSC_0127
DSC_0102

Back to the list