ข่าวกิจกรรม


2014.08.21 งานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557

22/08/2014

        เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557 หลักสูตรช่างฝืมืออาหารไทย จำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 จำนวน 19 คน และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 จำนวน 14 คน  ซึ่งโครงการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ กระทรวงแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

        โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในประเทศญี่ปุ่น ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นของการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้แก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ซึ่งปัจจุบันอาหารไทยเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศญี่ปุ่น  

20140821-1
Back to the list