ข่าวกิจกรรม


2014.08.29 งานปฐมนิเทศอบรมอาหารรุ่นที่ 2

29/08/2014

        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 2 หลักสูตร 90 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในญี่ปุ่น โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    

        อนึ่ง โครงการนี้จัดต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 1 ซึ่งได้จัดอบรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้แก่คนไทยเพื่อประกอบสัมมาชีพและดำเนินธุรกิจอาหารไทย อีกทั้งส่งเสริมการเผยแพร่อาหารไทยและพัฒนายกระดับฝีมือการทำอาหารไทยของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ

20140829-01

20140829-02
Back to the list