ข่าวกิจกรรม


อุปทูตเข้าเยี่ยมชมวัด Nenbutsushu Sampozan Muryujuji

18/01/2016

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และนายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าเยี่ยมชมวัด Nenbutsushu Sampozan Muryujuji จ. เฮียวโกะ ซึ่งเป็นวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Buddhist Summit เป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือถืงลู่ทางความร่วมมือระหว่างกันรวมถึงแนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในอนาคต
Back to the list