ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์น

22/01/2016

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าพบนาย Kaoru Shimazaki อธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ใหม่ และได้เข้าพบนาย Akitaka Saiki ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตฯ ท่านก่อน โดยเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศญี่ปุ่นในโอกาสต่อไป
Back to the list