ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตปาฐกถาเกี่ยวกับความพร้อมของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

02/02/2016

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 59 จังหวัดไอจิได้เชิญเอกอัครราชทูต และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ประเทศอาเซียน เข้าร่วมการสัมมนา Aichi-Nagoya Network & International Exchange ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่เมืองนาโกยา เพื่อปาฐกถาเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนักวิชาการ นักธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประมาณ 200 คน

โอกาสนี้ นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยระบุว่าประเทศไทยมีที่ตั้งที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค จึงให้ความสำคัญกับนโยบายที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงภายในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การปรับปรุง ก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่ง และการส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และสอดรับกับนโยบาย Thailand + 1 ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สำคัญประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีการลงทุนในหลายประเทศของอาเซียนเป็นจำนวนมาก

ในตอนท้าย อัครราชทูตภควัตฯ ได้เน้นว่า เมื่อคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งช่องทางที่สำคัญสำหรับญี่ปุ่นในการเข้าถึงตลาดอาเซียนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
Back to the list