ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ ศ. ซาโตชิ โอมุระ

27/11/2015

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายภัควัต ตันสกุล อัครราชทูต เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เชิญดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ซาโตชิ โอมุระ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา / แพทย์ศาสตร์ ประจำปี 2558 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในนามของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ในโอกาสเดียวกันด้วย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ซาโตชิ โอมูระ เคยได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2540 จากผลงานการศึกษาวิจัยจุลชีพชนิดหนึ่งชื่อ Streptomyces avermitilis จนสามารถสังเคราะห์ยา Ivermectin ใช้รักษาและป้องกันโรคตาบอดจากพยาธิและโรคเท้าช้าง
Back to the list