ข่าวกิจกรรม


คณาจารย์และนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

12/02/2016

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง และสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี อัครราชทูตภัควัต ตันสกุล ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นรวมถึงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน
Back to the list