ข่าวกิจกรรม


องค์กร International Manpower Development Organization (IM Japan) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

24/02/2016

ด้วยเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 59 นาย Kyoei Yanagisawa ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร International Manpower Development Organization (IM Japan) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางมารับหน้าที่ใหม่ โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือ Im Japan ในการดูแลผู้ฝึกงานจากประเทศไทยเป็นอย่างดี รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกงานเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาขีพในอนาคต
อนึ่ง Im Japan เป็นองค์กรผู้รับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค ซึ่งได้ลงนามความตกลงกับกรมการจัดหารงาน กระทรวงแรงงาน ในการจัดส่งผู้ฝึกงานมายังประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบัน มีชาวไทยเดินทางมาฝึกงานภายใต้โครงการของ IM Japan ประมาณ 30 คน ในสาขาอาชีพต่าง ๆ
Back to the list