ข่าวกิจกรรม


พิธีร่วมลงนามการจัดทำความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ไทย-ญี่ปุ่น

19/11/2015

พิธีร่วมลงนามการจัดทำความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางทามาโยะ มารุกาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ลงนามร่วม ณ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ นายภควัต ตันสกุล อุปทูต ประจำกรุงโตเกียว ได้เข้าหารือและร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีสักขีพยานของทั้งฝ่ายเข้าร่วม ได้แก่ นายมาโกะโตะ โอนิกิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศญี่ปุ่น มุ่งส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) และผลักดันการดำเนินกลไก JCM ซึ่งในฝ่ายไทย จะมีการจัดตั้งสำนักเลขาธิการกลไก JCM ประเทศไทย (Thailand JCM Secretariat) โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการกลไก JCM เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลไก JCM
Back to the list