ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันอาหารกับ OTAGAI Forum Association และ NPO Japan Halal Development & Promotion

07/03/2016

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2 ฉบับ ได้แก่ (1) MOU ระหว่างสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กับองค์กร OTAGAI Forum Association ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของฝ่ายไทยและญี่ปุ่น โดยร่วมมือกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหารของทั้งไทยและญี่ปุ่น ให้เกิดความร่วมมือกัน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และ (2) MOU ระหว่างสถาบันอาหารฯ กับ NPO Japan Halal Development & Promotion ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับการส่งเสริมมระบบการรับรองอาหารฮาลาลและการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สินค้าให้สอดคล้องตามข้อกำหนดการรับรองฮาลาลของทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น  โดยฝ่ายไทยจะให้ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอาหารฮาลาลแก่ฝ่ายญี่ปุ่น และฝ่ายญี่ปุ่นนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ให้แก่ SME ของญี่ปุ่น และสนับสนุนการเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวในไทย
ความร่วมมือทั้งสองข้างต้น จะช่วยให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง SME ด้านอาหารของไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอาหารฮาลาลร่วมกัน และถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในรูปแบบ Food Innopolis ในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ
Back to the list